Zmluva č.6 - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.6-2020 A-01/2020 Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave zložiek komunálneho odpadu vzniknutých a zozbieraných na území MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 13.07.2020 12.08.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.6 - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava