OZNAM! Papierový a Plastový odpad

Od februára 2021 bol spoločnosťou OLO spustený vrecový zber triedeného odpadu (plasty a papier) spred rodinných domov. Týmto boli zrušené zberné hniezda určené pre rodinné domy a 2x do mesiaca sú tieto vrecia s odpadom odvážané od rodinných domov. Vrecový zber slúži aj na spracovanie štatistiky, čo sa mení tým, že je modrými a žltými vrecami preplnené zberné hniezdo v zbernom dvore, ktorý nie je určený na zber vyseparovaných zložiek od rodinných domov. Na základe požiadavky spoločnoti OLO vás žiadame aby obyvatelia žíjúci v rodinných domoch prioritne využívali vrecový zber nastavený spoločnosťou OLO nasledovne:

Uzavreté vrecia je potrebné vyložiť v deň zberu do 7:00 hod. na obvyklé miesto zberu zmesového komunálneho odpadu.

Dole v obrázkoch nájdete presný rozpis ako triediť plastový a papierový odpad.

 

Plasty a Papier - INFO k triedeniu

Ako správne triediť plast a papier