Kontakt

KONTAKT
02 / 647 786 92
0903 224 685 (Ivan Laučík)
e-mail: denova@stonline.sk

PRACOVNÁ DOBA
 po-pia 7:00 – 15:30, obedná prestávka 11:00-12:00
zberný dvor otvorený v sobotu 9.00-12:00

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO:17314054
IČ DPH: SK 2020832011
Obchodné meno:
DENOVA – príspevková organizácia
Sídlo: Eisnerova 25, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

Podávať žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti a iné môžete e-mailom na denova@stonline.sk, osobne počas pracovnej doby, prípadne telefonicky 02/647 786 92, 0903 224 685 (v zmysle príslušných zákonov SR).

Poskytovanie informácií
Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám, ktoré im budú poskytnuté v zmysle sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (sadzobník tu).

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Riaditeľka
Mgr. Petra Neischlová

Oddelenie údržby a dopravy
Ivan Laučík, 0903 224 685, denova@stonline.sk
Ekonomické oddelenie
Alena Ivančíková, 0903 207 320, denova@stonline.sk